การบริการ สาขาวิชาโรคไต
การบริการ สาขาโลหิตวิทยาและโรคมะเร็งในเด็ก
การบริการ สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ
ห้องปฏิบัติการภาควิชากุมารเวชศาสตร์
การบริการ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ
การบริการ สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
การบริการ สาขาวิชาโรคผิวหนัง
การบริการ สาขาวิชาทารกแรกเกิด
การบริการสาขาวิชาประสาทวิทยา
การบริการ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน
การบริการสาขาวิชาระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก
การบริการสาขาวิชาโภชนศาสตร์
การบริการสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์
การบริการสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม
การให้บริการ สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรม
การให้บริการ สาขาวิชาโรคหัวใจ

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

  • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
    คณะแพทยศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
  • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
  • โทรสาร    053-936461