ทุนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ

 
_____________________________________________________________________________
  nin2.jpg      หนูน้อย "นินยีโม" เด็กต่างด้าว อายุเพียง 3 เดือน ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดซับซ้อน มีอาการเขียวและหอบเหนื่อยทำให้ทานนมได้น้อย
         จึงตัวเล็ก น้ำหนักตัวไม่ค่อยขึ้น นางเอเอมารดาจึงพามารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องจากหัวใจมีความผิดปกติซับซ้อน การผ่าตัด
        จึงมีความเสี่ยงสูง และมีค่าใช้จ่ายสูง ทีมแพทย์และพยาบาลได้ช่วยกันรักษาโดยผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าและเส้นเลือดแดงไปปอด ร่วมกับ
        ซ่อมลิ้นหัวใจและปิดรูรั่วในหัวใจ แม้จะใช้เวลารักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน อาการของหนูน้อยนินยีโมก็ดีขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งกลับบ้านได้
        โดยมีทุนโรคหัวใจเด็กภาคเหนือเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

NYM letter.jpg
Arun1.jpg

       "น้องบอย"  มีความดันในเส้นเลือดแดงไปปอดสูง มีอาการเหนื่อยง่าย เขียวตั้งแต่เล็กๆ ไม่สามารถออกกำลังได้เช่นเดียวกับเด็กอื่นๆ มารดาพาน้องบอย
      มารับการรักษาโดยในระยะแรกยังไม่มียาลดความดันปอดที่มีประสิทธิภาพ อาการจึงไม่ค่อยดีขึ้น ต่อมาแม้จะมียาลดความดันปอดที่ดีมีคุณภาพออกมา
      ครอบครัวน้องบอยไม่สามารถรับภาระค่ายาที่สูงมากได้ จึงได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านทุนโรคหัวใจเด็กฯ ทำให้อาการดีขึ้นมากจน
      สามารถไปโรงเรียนได้ ช่วยเหลืองานบ้านได้ นอกจากนี้น้องบอยยังสามารถทำงานประจำคือช่วยเลี้ยงไก่ที่บ้านได้อีกด้วย

AS letter.jpg


ความเป็นมาของทุนฯ

             โรคหัวใจในเด็ก  ส่วนใหญ่เกิดจากความพิการแต่กำเนิดซึ่งแตกต่างจากโรคหัวใจที่เป็นในผู้ใหญ่ซึ่งเป็นภายหลัง  อัตราการเกิดโรคหัวใจพิการในเด็กพบได้บ่อยประมาณ 8 รายต่อเด็กที่คลอดมีชีวิต 1,000 ราย ดังนั้นในแต่ละปี อาจจะประเมินได้ว่ามีเด็กไทยคลอดเป็นโรคหัวใจถึง 6-8 พันราย

            สาเหตุของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนั้น ส่วนใหญ่จะไม่ทราบแต่ส่วนน้อยที่ทราบนั้น เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม การติดเชื้อไวรัสในมารดา เช่น หัดเยอรมัน หรือมารดาได้รับแอลกอฮอล์ สิ่งเสพย์ติด ยาบางชนิด หรือสารเคมีบางชนิดในขณะตั้งครรภ์ บางรายอาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมในครรภ์ เช่น มารดาเป็นเบาหวาน หรือโรคลูปัส แต่เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ จึงทำให้ ยากแก่การการป้องกันโรคหัวใจในเด็กพิการแต่กำเนิดเหล่านี้

            ในบรรดาเด็กโรคหัวใจนั้นไม่ว่าจะเป็นมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง มีส่วนหนึ่งที่มีอาการไม่รุนแรงแต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่มีอาการรุนแรง แต่มัก จะรักษาให้ดีขึ้นและหายขาดได้ด้วยยาหรือการผ่าตัดอย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ก็อาจเสียชีวิต หรือพิการไปตลอดชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลเด็กเหล่านี้นับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจ

            สภาพสังคมปัจจุปัน เศรษฐกิจมีการเปลี่ยน แปลงตลอดเวลา มีเด็กด้อยโอกาสอีกเป็นจำนวนมากที่นอกจากจะทุกข์ทรมาณจากโรคหัวใจแล้วยังเกิดมาในครอบครัวยากไร้ หรืออยู่ในชนบทห่างไกลจากการเข้าถึงแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีวิทยาการเพียงพอในการรักษาโรคเหล่านี้

            ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรค หัวใจเด็กเหล่านี้ ทุนโรคหัวใจภาคเหนือจึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 โดย ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ ร่วมกับคณะแพทย์หน่วยโรคหัวใจภาควิชากุมารเวช ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ชาลี พรพัฒน์กุลอดีตหัวหน้หน่วยโรคหัวใจและคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ให้คำปรึกษา

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจากการรักษาพยาบาลบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสิทธิปกติที่ผู้ป่วยเบิกได้ หรือสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีสวัสดิการการรักษา เช่น

ยาที่จำเป็น เช่น iloprost, bosentan,หรือ sildenafil สำหรับลดความดันปอดในผู้ป่วยที่มีความดันในเส้นเลือดปอดสูงก่อนผ่าตัด หลังผ่าตัด หรือในรายที่ผ่าตัดไม่ได้ต้องอาศัยยาช่วย เป็นต้น

อุปกรณ์สำหรับใช้ในผ่าตัดหัวใจหรือใช้หลังผ่าตัดหัวใจ เช่นลิ้นหัวใจเทียม เส้นเลือดเทียม สายสวนวัดความดันโลหิตชนิดที่วัดตลอดเวลา

อุปกรณ์สำหรับตรวจสวนหัวใจ เพื่อวินิจฉัยหรือรักษา เช่น ขดลวดถ่างเส้นเลือดที่ตีบหรืออุปกรณ์อุดเส้นเลือดผิดปกติ

2.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางมาตรวจตามนัดในรายที่บ้านไกลและยากจน ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ขาดรายได้เนื่องจากมาเฝ้าผู้ป่วย

เงินบริจาคนำมาช่วยเหลือในลักษณะผู้ป่วยร่วมจ่าย และคัดกรองผู้ป่วยโดยนักสังคมสงเคราะห์

การดำเนินงานที่ผ่านมาเร็วๆนี้

 

ปี พศ. ผู้ป่วยเด็กที่รับการ
ผ่าตัดหัวใจ(ราย)
ผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน(ราย) จำนวนเงินที่จ่าย (บาท) จำนวนเฉลี่ยต่อราย(บาท)
2553 350 114 1,194,222 10,475
2554 330 82 529,399 6,456
2555 332 110 1,066,919 9,699

ผู้มีจิตศรัทธาสนใจบริจาคได้โดย

1. เงินโอน ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หมายเลขบัญชี 566-2336091 หลังโอนเงินกรุณาแฟกซ์หรือโทรแจ้ง หน่วยโรคหัวใจเด็กตามที่อยู่ด้านล่าง

2. ธนาณัติหรือเช็ค สั่งจ่ายคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจภาคเหนือ)

3.เงินสด บริจาคได้ที่หน่วยประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ตึกสุจิณโณ โดยแจ้งความจำนงที่จะบริจาคแก่ " ทุนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจภาคเหนือ" โทร 053-935671-2 หรือ บริจาคโดยตรงที่หน่วยโรคหัวใจเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารบุญสม มาร์ติน 053-935419

(ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)


สถานที่ติดต่อ

หน่วยโรคหัวใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้น 6 อาคารบุญสม มาร์ติน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50200

โทร(053) 93-5419, (053) 93-5357     
โทรสาร(053) 93-6461

E-mail address:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
line ID :                6568411

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Our Vision

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473

   
  Facebook for Pediatrics