ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด จำนวน 8 อนุสาขา ดังนี้   

 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด      <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร>> 
                                                                                                        <<คู่มือการปฏิบัติงาน>>

  พันธกิจ :
  "ผลิตกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีความรู้และความสามารถในการดูแลรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาซับซ้อนที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เน้นให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม มีผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ป่วย มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีทั้งกับผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและครอบครัวผู้ป่วย มีความเป็นผู้นำ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ สามารถปฏิบัติงานแบบมืออาชีพได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแล สามารถทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต รวมทั้งการจัดสมดุลระหว่างสภาวะการทำงานและการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัย และนำความรู้สู่สังคม (social accountability)"   

   
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม      <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร>>
  พันธกิจ :
  การจัดการศึกษาและฝึกอบรมกุมารแพทย์ทั่วไปเพื่อให้ได้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกุมารแพทย์อนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรมสามารถให้การดูแลรักษาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น ทั้งที่เป็นเด็กปกติและเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมอย่างเป็นองค์รวม และเป็นผู้นาทีมสหวิชาชีพในการวางแผนให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว รวมถึงการให้คาแนะนาปรึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูในการเลี้ยงดูเด็กแต่ละวัยได้อย่างเหมาะสมและสามารถเป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้และรับส่งต่อเด็กที่มีปัญหาต่าง ๆ ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมจากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป กุมารแพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ และครู อีกทั้งยังมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีการแสดงให้เห็นว่าสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมที่พบบ่อยของประเทศ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารเชิงวิชาการด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบสาธารณสุขโดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ

   
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม    <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร>>
  พันธกิจ :
  เพื่อผลิตกุมารแพทย์อนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ที่มีความรู้สามารถในการบริบาลเด็กที่มีปัญหาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผู้มีความใฝ่รู้ ศึกษาต่อเนื่อง มีทักษะในการเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต ทันยุคกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือพัฒนาองค์ความรู้เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของระบบสุขภาพทั้งในระดับประเทศ เป็นผู้มีจริยธรรมคุณธรรม มีทักษะในการเป็นผู้นำและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงสามารถสร้างสมดุลการทำงานและสุขภาพเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข โดยมีอัตลักษณ์ของกุมารแพทย์อนุสาขาฯเป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

   
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ        <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร>>
  พันธกิจ :
  การผลิตกุมารแพทย์สาขาโรคติดเชื้อที่มีความรู้ความสามารถ สามารถให้การบริบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านโรคติดเชื้อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็ก รวมถึงโรคติดเชื้อเขตร้อน โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันผิดปกติ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้า โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล มีความรู้พื้นฐานด้านจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา รวมถึงมีความสามารถในการพิจารณาส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อในเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานในชุมชนและรับใช้สังคมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนงานการดูแลป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้าตามมาตรฐานระดับชาติ และความต้องการของระบบบริการสุขภาพของชุมชนและสังคม รวมถึงเหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน อีกทั้งหลักสูตรฯ ยังมุ่งเน้นการผลิตกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อที่มีความสามารถการค้นคว้าวิจัยโรคติดเชื้อในเด็ก มีความรู้ระบาดวิทยาคลินิกทางด้านโรคติดเชื้อ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความใฝ่รู้ ศึกษาต่อเนื่อง มีทักษะในการเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่าเสมอตลอดชีวิต เพื่อให้ทันยุคสมัย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อร่วมกาหนดทิศทางของระบบสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานแบบมืออาชีพได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีการกากับดูแล มีทักษะความเป็นผู้นา และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในสหสาขาวิชาชีพได้อย่างราบรื่น รวมถึงสามารถสร้างสมดุลในการทางานและสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้ดี เพื่อการดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต     <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร>>     
                                                                  <<คู่มือการปฏิบัติงาน>>

  พันธกิจ :
  สาขาวิชาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการผลิตกุมารแพทย์โรคไตเพื่อให้ผู้สำเร็จการ ฝึกอบรมเพื่อเป็น กุมารแพทย์โรคไต ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้
  1. สามารถให้การดูแลรักษา วินิจฉัย ป้องกัน และให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและครอบครัว เด็กโรคไตที่พบบ่อยโดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศ และของประเทศไทยตามบริบทของระบบสุขภาพของประเทศและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ
  2. สามารถประยุกต์ความรู้ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการตัดสินใจ ให้การดูแลรักษา อย่างถูกต้องและทันสมัย
  3. สามารถถ่ายทอดความรู้และเป็นชี้นำสังคมและวงการวิชาการในเรื่องของโรคไตในเด็กได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบต่อสังคมและวงการวิชาการ


   
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน     <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร>>
  พันธกิจ : 
  พัฒนาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก ให้มีความรู้ความชำนาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ   นอกจากนี้แพทย์ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีความสามารถในการให้คำแนะนำการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบและจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพวิชีพเวชกรรม 

   
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ    <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร>>       
                                                                      <<คู่มือการปฏิบัติงาน>>

  พันธกิจ :
  ผลิตกุมารแพทย์โรคหัวใจที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะ (ปฏิบัติในการวินิจฉัย รักษา ส่งเสริมและป้องกันโรค รวมทั้งการส่งต่อ ให้คำปรึกษา และร่วมกับแพทย์ในสาขาอื่นๆในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบไหลเวียนโลหิต อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) สามารถปฏิบัติงานในสถานพยาบาลระดับตติยภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   
 • สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก     <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร>>
  พันธกิจ :
  ผลิตกุมารแพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กที่มีความรู้ความสามารถในการบริบาลเด็กที่มีปัญหาทางโลหิตวิทยาและมะเร็งสามารถปฏิบัติงานในชุมชนและรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับทรัพยากรและเศรษฐกิจของประเทศ  มีความใฝ่รู้ ศึกษาต่อเนื่อง มีทักษะในการเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต ทันยุคกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือพัฒนาองค์ความรู้เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของระบบสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  และมีจริยธรรมคุณธรรม มีทักษะในการเป็นผู้นำปและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงสามารถสร้างสมดุลการทำงานและสุขภาพเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข   

 

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
 • โทรสาร    053-936461