สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรม

Error: No articles to display

สาขาวิชาโรคหัวใจ

Sukunya sutttisrivarakorn

 นางสุกัญญา ศรีสุวรรณ

Supaporn Boonkongrat

 สุภาพร บุญกองรัตน์

สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

Rungnapa Boonkirtwai

 นางรุ่งนภา บุญเกิดไวย์

Danil Wongsa

 นางสาวดานิล วงศ์ษา

สาขาวิชาระบบหายใจ

นางสาวสุกัลยา อินต๊ะบุญมา

 นางสาวสุกัลยา อินต๊ะบุญมา

นางสาวปาริฉัตร พันธ์ศุภะ

 นางสาวปาริฉัตร  พันธ์ศุภะ

สาขาวิชาทางเดินอาหาร

Narumon Tanatip

 นางสาวนฤมล ตนะทิพย์

สาขาวิชาทารกแรกเกิด

Patcharin Boonma

   นางสาวพัชรินทร์ บุญมา

สาขาวิชาประสาทวิทยา

Phakwalan Suwannachan

 นางภัควลัญชญ์ สุวรรณจันทร์

Miss Varaporn Pattanee

 นางสาววราพร ปัตตานี

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

Error: No articles to display

สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

Error: No articles to display

สาขาวิชาโรคผิวหนัง

Error: No articles to display

สาขาวิชาโลหิตวิทยา

Miss Somjai Sittiprechachan

 นางสาวสมใจ สิทธิปรีชาชาญ

สาขาวิชาโรคไต

Error: No articles to display

 

Our Vision

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473

   
  Facebook for Pediatrics