บทนำ/วัตถุประสงค์

     บทนำ

       การศึกษาวิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่การศึกษาของแพทย์ปีที่ 3 จนถึงปีที่ 6 ทั้งยังเป็นวิชาที่เชื่อมโยงคาบเกี่ยวกับภาควิชาอื่น ๆ ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ทั่วไปของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์โดยรวม นั่นคือเพื่อให้บัณฑิตแพทย์
1) มีจรรยาแพทย์ และจริยธรรมอันดีงาม
2) มีความกระตือรือร้น และมีความสามารถที่จะศึกษาต่อ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพ และอนามัย
4) มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ 


       ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์เป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 นักศึกษาแพทย์ปี 3 สอนร่วมกับกระบวนวิชา พ.คพ. 331301 (ภาควิชาอายุรศาสตร์) เป็นการสอนบรรยาย 1 ชั่วโมง ตอนต้นของกระบวนวิชา และภาคปฏิบัติ บ่ายวันพุธ (13.00 - 16.00 น.) ทุกวันพุธ รวม 10 สัปดาห์

ระยะที่ 2 นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 จำนวน 4 สัปดาห์ (4 (1-18-0) หน่วยกิต) เป็นทั้งการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่หอผู้ป่วยใน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ระยะที่ 3 นัก ศึกษาแพทย์ปีที่ 5 จำนวน 4 สัปดาห์ (4 (1-18-0) หน่วยกิต) เป็นทั้งการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติที่หอผู้ป่วยใน หอทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ระยะที่ 4 นัก ศึกษาแพทย์ปีที่ 6 จำนวน 8 สัปดาห์ (8 (0-48-0) หน่วยกิต) ปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ 4 สัปดาห์ และโรงพยาบาลสมทบ 4 สัปดาห์ เป็นการเรียนที่เน้นหนักในปฏิบัติโดยนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ ที่หอผู้ป่วยใน หอทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และโรงพยาบาลสมทบ

 

 

วัตถุประสงค์ทางด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเพื่อบัณฑิตแพทย์
ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
( ดัดแปลง มาจากเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ เวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ. 2536 )

     นักศึกษาสามารถนำ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และ ทักษะในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และหัตถการต่างๆ มาประยุกต์ ใช้ในการวินิจฉัย การปฏิบัติรักษา การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและการป้องกัน ปัญหาทางสุขภาพในเด็ก ที่พบได้บ่อย และ/หรือ มีความสำคัญในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมดังนี้

1. อาการสำคัญ/ปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์
2.โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่มักเป็นสาเหตุของอาการสำคัญ หรือปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์
3. การตรวจโดยใช้เครื่องมือแพทย์พื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
4. หัตถการที่จำเป็นหรือมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางสุขภาพ
     1. อาการสำคัญ/ปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์: ต้องมีความรู้เกี่ยวกับพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยาสามารถ วินิจฉัยแยกโรค และ สามารถปฏิบัติรักษาเบื้องต้นได้เหมาะสม สำหรับอาการสำคัญ หรือกลุ่มของอาการสำคัญดังต่อไปนี้
 
 • ปัญหาพฤติกรรมในเด็ก
 • หอบเหนื่อย เขียวคล้ำ
 • คอพอก ภาวะพร่องไทรอยด์แต่กำเนิด
 • ก้อนที่คอ
 • การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 • ภาวะผิดรูป
 • พัฒนาการปกติและผิดปกติ
 • การเจริญเติบโตปกติและผิดปกติ
 • คลื่นไส้ อาเจียน กลืนลำบาก ท้องผูก
 • ท้องเดิน ปวดท้อง ท้องอืด
 • อุจจาระเป็นเลือด อุจจาระดำ อาเจียนเป็นเลือด
 • ตาเหลือง ตัวเหลือง
 • ท้องโต
 • ก้อนเนื้องอก
 • ซีด
 • ต่อมน้ำเหลืองโต
 • เลือดออกง่าย
 • ไข้
 • ไข้ออกผื่น
 • ความผิดปกติ, ผิดรูปแต่กำเนิด
 • ตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด
 • ท้องอืด, อาเจียน, ถ่ายเป็นเลือด ในเด็กแรกเกิด
 • ทารกคลอดก่อนกำหนด, หลังกำหนด
 • ปัญหาจากการคลอดในทารก
 • ภาวะหายใจผิดปกติในเด็กแรกเกิด
 • กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะมีเลือดปน
 • บวม
 • ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะขัด ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะสีผิดปกติ
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ชัก
 • ซึม ไม่รู้สต
 • ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
 • เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม เลือดกำเดาออก
 • หอบเหนื่อย ไอ
 • ผื่น คัน
 • รอยโรคที่ผิวหนังที่พบใน systemic diseases
 • ผื่นในเด็กแรกเกิด
 
     2. โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการที่มักเป็นสาเหตุของอาการสำคัญ หรือปัญหาที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์

     2.1โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการ ฉุกเฉิน : ต้องรู้ และสามารถปฏิบัติรักษาได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที

 • status asthmaticus
 • cardiac arrest, cardiac arrythmia, syncope
 • heart failure
 • child abuse
 • sepsis/ meningitis
 • acute abdomen (surgery)
 • massive upper GI hemorr. , hepatic failure
 • bleeding (APCD, hemophilia, disseminated intravascular clotting)
 • severe anemia
 • shock (hypovolemic, anaphylactic, septic, cardiogenic)
 • diabetic ketoacidosis
 • hyperkalemia, hyponatremia
 • hypoglycemia
 • metabolic acidosis
 • acute hypertension (AGN)
 • anuria (oliguria, acuted urinary retention)
 • acute poisoning (insect sting, poisonous snake, poisonous plants, mushroom, organophosphate, carbamate, paraquat,amphetamine, gasoline poisoning)
 • acute increased intracranial pressure
 • coma
 • convulsion, status epilepticus
 • vit A defficiency (xerophthalmia), beriberi
 • injury (submersion, electrical injury)
 • pneumothorax
 • pulmonary edema , drowning , near drowning
 • respiratory arrest
 • respiratory obstruction, suffocation
 • superior vena cava obstruction
 • drug allergy (angioedema, erythema multiform etc..)
 • neonatal metabolic disorders (hypoglycemia, hypocalcemia, hypothermia)
 • neonatal respiratory distress
 • perinatal asphyxia
 • shock in neonate
 • neonatal convulsion


     2.2 โรค/ภาวะ/กลุ่มอาการ ที่พบบ่อย และ/หรือ มีความสำคัญในประเทศไทย : ต้องมีความรู้ความสามารถให้การ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสภาพ ให้คำแนะนำและป้องกันได้เหมาะสมตามสถานการณ์และสถานภาพ แบ่งได้ ดังนี้

I. INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES
    - Bacteria
 • Staphylococcus aureus
 • nontyphoidal Salmonella (gastroenteritis, septicemia)
 • rickettsiosis (scrub typhus, murine typhus)
 • Streptococcus (scarlet fever, erysipelas, impetigo)
 • H. influenzae
 • pertussis (whooping cough)
 • Shigella
 • S. pneumoniae (pneumococcal)
 • tuberculosis (childhood tuberculosis)
 • tetanus neonatorum
 • diphtheria
 • typhoid and paratyphoid fever
 • group B streptococcus, GNR (in neonates)
 • syphilis (congenital syphilis)

 


    - Virus
 • dengue hemorrhagic fever, chikungunya fever
 • human immunodeficiency virus (HIV) infections (AIDS)
 • herpes simplex infections
 • exanthem subitum
 • rabies
 • cytomegalovirus (congenital and acquired)
 • enterovirus (poliovirus, coxackie virus..)
 • varicella-zoster virus
 • measles
 • rubella
 • infectious mononucleosis (EB virus)
 • Japanese encephalitis
 • mumps
 • viral hepatitis (A,B…) (prevention in NB)

 


    - Fungus
 • systemic mycoses
  (candidiasis, cryptococcosis, aspergillosis, penicillosis)
 • superficial mycoses
  (tinea, pityriasis versicolor, candidosis) 

    - Parasite
 • Pneumocystis carinii (in HIV-infected children)
 • ectoparasites (pediculosis, scabies)
 • intestinal parasites
 • malaria (treatment of malaria)
 • tissue parasites (cysticercosis, toxoplasmosis)

Other: unclassified pathogens: mycoplasma, chlamydia
Other: immunization

นศพ. ชั้นปีที่ 3

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

พ.คพ.301 (331301) : บทนำทางเวชศาสตร์คลินิก (Introduction to Clinical Medicine)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.นพ.กฤช  มกรแก้วเกยูร,  ผศ.พญ.ณัฐพร  หงษาวงค์

การเรียน การสอนและการปฏิบัติงาน

      เป็นกระบวนวิชาเกี่ยวกับ การซักประวัติ การตรวจร่างกายผู้ป่วย (มีทั้งการปาฐกถาและสาธิตถึงเทคนิค และให้ทดลองตรวจด้วยตนเอง) เป็นการสอนนักศึกษาแพทย์ปีที่ 3 ช่วงปลายปีการศึกษา เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี นาน 4 สัปดาห์ (ธันวาคม - มกราคม)

วัตถุประสงค์การเรียนการสอน

 1. 1. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ทราบและเข้าใจถึงบทบาทของแพทย์ต่อการดูแลผู้ป่วยเด็ก
 2. 2. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถเข้สใจถึงพัฒนาการ และการเจริญเติบโตอย่างปกติในเด็ก และสามารถประเมินการเจริญเติบโตที่ปกติในเด็กได้
 3. 3. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถทราบถึงแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก และเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนวิชากุมารเวชศาสตร์ พ.คพ.331404 อันจะนำมาสู่การซักประวัติ และตรวจร่างกายที่ถูกต้องต่อไป
 4. 4. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถเขียนรายงานทางการแพทย์ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 5.  

วิธีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติกับผู้ป่วย

      นักศึกษาแพทย์เวียนมาอยู่ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ครั้งละ 60 - 62 คน กลุ่มละ1 สัปดาห์ รวม 4 กลุ่ม (4 สัปดาห์) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดแบ่งนักศึกษาแพทย์ 60 - 62 คนนี้เป็น 6 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 - 11 คน จัดให้มีอาจารย์ผู้ดูแล 1 ท่านต่อนักศึกษา 6 กลุ่มย่อย นาน 1 สัปดาห์
 1. 1. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ทราบและเข้าใจถึงบทบาทของแพทย์ต่อการดูแลผู้ป่วยเด็ก
 2. 2. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถเข้สใจถึงพัฒนาการ และการเจริญเติบโตอย่างปกติในเด็ก และสามารถประเมินการเจริญเติบโตที่ปกติในเด็กได้
 3. 3. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถทราบถึงแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก และเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนวิชากุมารเวชศาสตร์ พ.คพ.331404 อันจะนำมาสู่การซักประวัติ และตรวจร่างกายที่ถูกต้องต่อไป
 4. 4. เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถเขียนรายงานทางการแพทย์ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

วิธีการสอน

ทุกวันตั้งแต่ 9.30 - 12.00 และ 13.00 - 14.30 น. วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
 1. 1. Orientation (10.00 - 12.00 น.) แจ้งให้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน แนะนำสถานที่ บุคคล อธิบายรายละเอียดของวิธีการซักประวัติ Hx (อ.กฤช  มกรแก้วเกยูร) และการตรวจร่างกาย(อ.ประไพ เดชคำรณ) ของการเขียนรายงาน แนะนำหนังสือที่จะใช้แจ้งให้ทราบถึงเป้าหมายของนักศึกษาแพทย์ ในการเรียนการสอนของภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 2. 2. Demonstration เกี่ยวกับการตรวจร่างกายที่ปกติ (13.00 - 14.30 น.) โดยแบ่ง นักศึกษาแพทย์เป็น 6 กลุ่มใหญ่
 3. 3. Chief resident จะจ่ายผู้ป่วยให้นักศึกษาแพทย์แต่ละกลุ่มย่อยกลุ่มละ 1 คน
วันศุกร์ อาจารย์ผู้ดูแลประเมินผลนักศึกษาแพทย์ (ให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ขึ้นดูแลผู้ป่วยตามอัธยาศัย

กำหนดการสอบกระบวนวิชา พ.คพ.331301

ภาคทฤษฎี วันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์
ภาคปฏิบัติ (OSCE) วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.00-16.30 น. ณ ชั้น 6  อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

Topic <Activity with staff>
ตารางการปฏิบัติงาน
Handout <Intranet>

พ.กม.319401นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

พ.กม.401 (319401) : กุมารเวชศาสตร์ 1 (Pediatrics I)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.นพ.ชินณุวัฒน์  สงวนเสริมศรี, อ.พญ.วัชรีวรรณ สนธิชัย, อ.พญ.กนกกาญจน์ สันกลกิจ, อ.พญ.มะลิวัลย์ เต็งสุจริตกุล
 

คำอธิบายกระบวนวิชา

 

          ความรู้พื้นฐานของภาวะและโรคทางกุมารเวชศาสตร์ ที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศทางด้านระบาดวิทยา สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง พยาธิสภาพ พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง การดำเนินโรค และการพยากรณ์ ทักษะการซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่จำเป็นพร้อมการแปลผล การแปลผลภาพรังสี การฝึกทักษะหัตถการพื้นฐาน อภิปรายวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย หลักการรักษา ประเด็นทางจริยเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การอ้างอิงหลักฐานทางการแพทย์ และการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะการสื่อสารให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ

 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา

 1. นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานของภาวะและโรคทางกุมารเวชศาสตร์ที่พบบ่อย
 2. นักศึกษาสามารถซักประวัติตรวจร่างกายวินิจฉัยโรคส่งตรวจและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและภาพรังสีพื้นฐาน
 3. นักศึกษาสามารถทำหัตถการพื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์
 4. นักศึกษาสามารถอธิบายแผนการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพโดยการอ้างอิงหลักฐานหลักจริยเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 5. นักศึกษาสามารถสื่อสารให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


พ.กม.319492 

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

พ.กม.491 (319492) : กุมารเวชปฏิบัติทั่วไป (General Pediatrics)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผศ.นพ.ชินณุวัฒน์  สงวนเสริมศรี, ผศ.พญ.วัชรีวรรณ  สนธิชัย, ผศ.พญ.กนกกาญจน์ สันกลกิจ, อ.พญ.มะลิวัลย์ เต็งสุจริตกุล
 

 1. คำอธิบายกระบวนวิชา


  ฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในและหอผู้ป่วยนอก ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ แพทย์
  ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้าน โดยการประยุกต์ความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น  วัตถุประสงค์กระบวนวิชา

       1. ซักประวัติ ตรวจร่างกายในเด็กทารก เด็ก และวัยรุ่น ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
       2. ให้การวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ที่พบได้บ่อย รวมทั้งการวางแผนในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
       3. ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
       4. สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ


  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  คู่มือการเรียนและการปฏิบัติงาน

 

พ.กม.319501


 

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

พ.กม.501 (319501) : กุมารเวชศาสตร์ 2 (Pediatrics II)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

 อ.นพ.กานต์  เวชอภิกุล, อ.พญ.ลลิตา สาธิตสมิตพงษ์, อ.พญ.นฤภร  ลิขิตวีระวงศ์,  อ.พญ,มัลลิการ์ ป้อมรบ

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

           ความรู้พื้นฐานของภาวะและโรคทางกุมารเวชศาสตร์ที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศทางด้านระบาดวิทยาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงพยาธิสภาพพยาธิกำเนิดพยาธิสรีรวิทยาอาการและอาการแสดงการดำเนินโรคและการพยากรณ์ทักษะการซักประวัติตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่จำเป็นพร้อมการแปลผลการแปลผลภาพรังสีการฝึกทักษะหัตถการพื้นฐานอภิปรายวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยหลักการรักษาประเด็นทางจริยเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการอ้างอิงหลักฐานทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพทักษะการสื่อสารให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ

 1.  

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา 

 1. นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้พื้นฐานของภาวะและโรคทางกุมารเวชศาสตร์ที่พบบ่อย
 2. นักศึกษาสามารถซักประวัติตรวจร่างกายวินิจฉัยโรคส่งตรวจและแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและภาพรังสีพื้นฐาน
 3. นักศึกษาสามารถทำหัตถการพื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์
 4. นักศึกษาสามารถอธิบายแผนการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพโดยการอ้างอิงหลักฐานหลักจริยเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 5. นักศึกษาสามารถสื่อสารให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

พ.กม.319591


 

 

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

พ.กม.591 (319591) : กุมารเวชปฏิบัติทั่วไป (General Pediatrics)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

อ.นพ.กานต์  เวชอภิกุล, อ.พญ.ลลิตา สาธิตสมิตพงษ์, อ.พญ.นฤภร  ลิขิตวีระวงศ์,  อ.พญ,มัลลิการ์ ป้อมรบ
 

 

พ.กม.319601


 

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

พ.กม.601 (319601) : เวชปฏิบัติกุมารเวชศาสตร์ (Clerkship in Pediatrics)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รศ.นพ.รุ่งโรจณ์  เนตรศิรินิลกุล, ผศ.พญ.ณัฐรุจี  วิวรรธนดิฐกุล, อ.พญ.ศุภกัญญา กังสุวรรณ, อ.นพ.เจน เจิดอำไพ

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

           ฝึกปฏิบัติงานในการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางกุมารเวชศาสตร์ที่พบบ่อย การทำหัตถการพื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจด้วยวิจารณญาณบนพื้นฐานการอ้างอิงหลักฐาน และจริยเวชศาสตร์ การส่งต่อผู้ป่วย การทำงานเป็นทีม การให้คำแนะนำและปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับโรค การรักษา และการสร้างเสริมสุขภาพ

 

วัตถุประสงค์กระบวนวิชา

 1. นักศึกษาสามารถวินิจฉัยโรคทางกุมารเวชศาสตร์ที่พบบ่อย
 2. นักศึกษาสามารถวางแผนและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมโดยอ้างอิงหลักฐานทางการแพทย์หลักจริยเวชศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. นักศึกษาสามารถทำหัตถการพื้นฐานทางกุมารเวชศาสตร์
 4. นักศึกษาสามารถแนะนำเรื่องโรคการรักษาและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยและญาติ
 5. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการการส่งต่อผู้ป่วย
 6. นักศึกษาสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

 

พ.กม.319691นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

พ.กม.691 (319691) : กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง (PEDIATRIC SUBSPECIALTY)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รศ.นพ.รุ่งโรจณ์  เนตรศิรินิลกุล, ผศ.พญ.ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล, อ.พญ.ศุภกัญญา กังสุวรรณ, อ.นพ.เจน เจิดอำไพ  
 
 

 

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
 • โทรสาร    053-936461