แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

นพ.กฤตโชค ธิราพืช

นพ.กฤตโชค ธิราพืช

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.พิมพ์ชนก รองเดช

พญ.พิมพ์ชนก รองเดช

 แพทย์ใช้ทุน

นพ.ธนชา ลาภมหานนท์

นพ.ธนชา ลาภมหานนท์

 แพทย์ใช้ทุน

นพ.ฉัทดนัย จันโทวงษ์

นพ.ฉัทดนัย จันโทวงษ์

 แพทย์ใช้ทุน

ชั้นปีที่ 1

พญ.ชนิกานต์ ส่วยนุ

พญ.ชนิกานต์ ส่วยนุ

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.กุลธิดา โยธารินทร์

พญ.กุลธิดา โยธารินทร์

 แพทย์ประจำบ้าน

นพ.ศุภณัฐ หอมขจร

นพ.ศุภณัฐ หอมขจร

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.หทัยชนก ทากุย

พญ.หทัยชนก ทากุย

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.ณิชาภัทร กีฬาแปง

พญ.ณิชาภัทร กีฬาแปง

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.ณัฐธิดา ปัญญากร

พญ.ณัฐธิดา ปัญญากร

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.อารีพา สุนทรพันธ์

พญ.อารีพา สุนทรพันธ์

 แพทย์ใช้ทุน

ชั้นปีที่ 2

พญ.กรกนก ศรีมนัส

พญ.กรกนก ศรีมนัส

 แพทย์ใช้ทุน

นพ.รัฐกานต์ ยุวัฒนะ

นพ.รัฐกานต์ ยุวัฒนะ

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.อรณา อาสาสุวรรณ

พญ.อรณา อาสาสุวรรณ

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.ปฐมา ชาปัญญา

พญ.ปฐมา ชาปัญญา

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.ปานวาด ศรีสัตยกุล

พญ.ปานวาด ศรีสัตยกุล

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.ปุณยาพร รอดชะพรหม

พญ.ปุณยาพร รอดชะพรหม

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.พิสมัย ดวงมาลา

พญ.พิสมัย ดวงมาลา

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.ลลิตภัทร อภิธนัง

พญ.ลลิตภัทร อภิธนัง

 แพทย์ประจำบ้าน

นพ.วัฒนา ศรีเดช

นพ.วัฒนา ศรีเดช

 แพทย์ประจำบ้าน

ชั้นปีที่ 3

นพ.ภคณัฐ พิธุพันธ์

นพ.ภคณัฐ พิธุพันธ์

 แพทย์ใช้ทุน

นพ.พชร ฐิตเมธี

นพ.พชร ฐิตเมธี

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.นวินดา เรืองอำนาจ

พญ.นวินดา เรืองอำนาจ

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.เพ็ญพรรณ กัณฑะษา

พญ.เพ็ญพรรณ กัณฑะษา

 แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1

พญ.ภัทฎาภรณ์ แก้วกอง

พญ.ภัทฎาภรณ์ แก้วกอง

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

นพ.ณฐกร หล่อตระกูลงาม

นพ.ณฐกร หล่อตระกูลงาม

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.ณัฐวรรณ์ อรรครัตนกุล

พญ.ณัฐวรรณ์ อรรครัตนกุล

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.นวลพรรณ ชูประเสริฐสุข

พญ.นวลพรรณ ชูประเสริฐสุข

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.ศิริเกศ อัมหิรัญ

พญ.ศิริเกศ อัมหิรัญ

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2

พญ.พิรารัตน์ คชฤทธิ์

พญ.พิรารัตน์ คชฤทธิ์

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.ขนิษฐา เพิ่มทวี

พญ.ขนิษฐา เพิ่มทวี

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.สิปาง ปังประเสริฐกุล

พญ.สิปาง ปังประเสริฐกุล

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.ชยาภรณ์ 	โล่ดำรงรัตน์

พญ.ชยาภรณ์ โล่ดำรงรัตน์

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.ภัทราพร 	สินธุประสิทธิ์

พญ.ภัทราพร สินธุประสิทธิ์

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

 

แนะนำแพทย์ประจำบ้าน

พญ.หทัยชนก ทากุย
พญ.นวินดา เรืองอำนาจ
พญ.ศุภาพิชญ์ จันทร์ทอง
นพ.ศุภณัฐ หอมขจร
พญ.พิสมัย ดวงมาลา
พญ.กุลธิดา โยธารินทร์
พญ.ทิพานัน พิสิษฐ์กุล
พญ.ชนิกานต์ ส่วยนุ

Our Vision

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาใน สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473
 • โทรสาร    053-936461