แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ

พญ.โยษิตา ไชยแสน

พญ.โยษิตา ไชยแสน

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.นลินทิพย์ เวชกามา

พญ.นลินทิพย์ เวชกามา

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.แคลร์ โกมารภัจจ์

พญ.แคลร์ โกมารภัจจ์

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.ณัฐนรี เสโลห์

พญ.ณัฐนรี เสโลห์

 แพทย์ใช้ทุน

ชั้นปีที่ 1

นพ.กฤตโชค ธิราพืช

นพ.กฤตโชค ธิราพืช

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.พิมพ์ชนก รองเดช

พญ.พิมพ์ชนก รองเดช

 แพทย์ใช้ทุน

นพ.ธนชา ลาภมหานนท์

นพ.ธนชา ลาภมหานนท์

 แพทย์ใช้ทุน

นพ.ฉัทดนัย จันโทวงษ์

นพ.ฉัทดนัย จันโทวงษ์

 แพทย์ใช้ทุน

นพ.พชร สิงห์โยธิน

นพ.พชร สิงห์โยธิน

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.โชษิตา นันต๊ะ

พญ.โชษิตา นันต๊ะ

 แพทย์ประจำบ้าน

ชั้นปีที่ 2

พญ.ชนิกานต์ ส่วยนุ

พญ.ชนิกานต์ ส่วยนุ

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.กุลธิดา โยธารินทร์

พญ.กุลธิดา โยธารินทร์

 แพทย์ประจำบ้าน

นพ.ศุภณัฐ หอมขจร

นพ.ศุภณัฐ หอมขจร

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.หทัยชนก ทากุย

พญ.หทัยชนก ทากุย

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.อธิชา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

พญ.อธิชา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.ณิชาภัทร กีฬาแปง

พญ.ณิชาภัทร กีฬาแปง

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.ณัฐธิดา ปัญญากร

พญ.ณัฐธิดา ปัญญากร

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.อารีพา สุนทรพันธ์

พญ.อารีพา สุนทรพันธ์

 แพทย์ใช้ทุน

ชั้นปีที่ 3

นพ.รัฐกานต์ ยุวัฒนะ

นพ.รัฐกานต์ ยุวัฒนะ

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.อรณา อาสาสุวรรณ

พญ.อรณา อาสาสุวรรณ

 แพทย์ใช้ทุน

พญ.ปฐมา ชาปัญญา

พญ.ปฐมา ชาปัญญา

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.ปานวาด ศรีสัตยกุล

พญ.ปานวาด ศรีสัตยกุล

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.ปุณยาพร รอดชะพรหม

พญ.ปุณยาพร รอดชะพรหม

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.พิสมัย ดวงมาลา

พญ.พิสมัย ดวงมาลา

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.ลลิตภัทร อภิธนัง

พญ.ลลิตภัทร อภิธนัง

 แพทย์ประจำบ้าน

พญ.กรกนก ศรีมนัส

พญ.กรกนก ศรีมนัส

 แพทย์ใช้ทุน

นพ.วัฒนา ศรีเดช

นพ.วัฒนา ศรีเดช

 แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1

พญ.โศภิษกาญจน์ ใจเมือง

พญ.โศภิษกาญจน์ ใจเมือง

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.ศุภาพิชญ์ จันทร์ทอง

พญ.ศุภาพิชญ์ จันทร์ทอง

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

นพ.ภคณัฐ พิธุพันธ์

นพ.ภคณัฐ พิธุพันธ์

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.ณัฐชยาญ์ คุณานิจถาวร

พญ.ณัฐชยาญ์ คุณานิจถาวร

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.นวินดา เรืองอำนาจ

พญ.นวินดา เรืองอำนาจ

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.วริษา พิสิษฐ์ชลกาญจน์

พญ.วริษา พิสิษฐ์ชลกาญจน์

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 2

พญ.ภัทฎาภรณ์ แก้วกอง

พญ.ภัทฎาภรณ์ แก้วกอง

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

นพ.ณฐกร หล่อตระกูลงาม

นพ.ณฐกร หล่อตระกูลงาม

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.ณัฐวรรณ์ อรรครัตนกุล

พญ.ณัฐวรรณ์ อรรครัตนกุล

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.นวลพรรณ ชูประเสริฐสุข

พญ.นวลพรรณ ชูประเสริฐสุข

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

พญ.ศิริเกศ อัมหิรัญ

พญ.ศิริเกศ อัมหิรัญ

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

 

แนะนำแพทย์ประจำบ้าน

พญ.ปฐมา ชาปัญญา
พญ.โศภิษกาญจน์ ใจเมือง
นพ.สุกิจ ลิ้มศิริวัลลภ
พญ.ณัฐนรี เสโลห์
พญ.ภัทฎาภรณ์ แก้วกอง
พญ.นวินดา เรืองอำนาจ
พญ.ปานวาด ศรีสัตยกุล
พญ.ศุภาพิชญ์ จันทร์ทอง

Our Vision

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473

   
  Facebook for Pediatrics