สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรม

Orawan Louthrenoo

 พ.ญ. อรวรรณ เลาห์เรณู

Nonglak Boonchooduang

 พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง

พญ.นฤภร ลิขิตวีระวงศ์

 พญ.นฤภร ลิขิตวีระวงศ์

สาขาวิชาโรคหัวใจ

Yupada Pongprot

    พ.ญ. ยุพดา พงษ์พรต            (อาจารย์พิเศษ)

Rekwan-sittiwangkul

 พ.ญ. แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล

Suchaya Silvilairat

 พ.ญ. สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์

Krit Makonkawkeyoon

 น.พ. กฤช มกรแก้วเกยูร

พญ.สาวิกา เศรษฐเสถียร

 พญ.สาวิกา เศรษฐเสถียร

Kwannapas Saengsin

 พญ.ขวัญนภัส แสงสิน

สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

Kevalee Unachak

             พ.ญ. เกวลี อุณจักร               (อาจารย์พิเศษ)

Prapai Dejkhamron

 พ.ญ. ประไพ เดชคำรณ

Karn Wejaphikul

 น.พ. ดร.กานต์ เวชอภิกุล

สาขาวิชาระบบหายใจ

Thirasak Borisuthipandit

 น.พ. ธีรศักดิ์ บริสุทธิบัณฑิต (อาจารย์พิเศษ)

Sanit Reungrongrat

        น.พ. สนิท เรืองรองรัตน์            (อาจารย์พิเศษ)

Kanokkarn Sunkonkit

 พญ. กนกกาญจน์ สันกลกิจ

สาขาวิชาทางเดินอาหาร

Nuthapong Ukarapol

 น.พ. ณัฐพงษ์ อัครผล

Alisara Damrongmanee

 พ.ญ. อลิสรา ดำรงมณี

สาขาวิชาทารกแรกเกิด

Somporn Chotinaruemol

 น.พ. สมพร โชตินฤมล        (อาจารย์พิเศษ)

Watcharee Tantiprapa

 พ.ญ.วัชรี ตันติประภา        (อาจารย์พิเศษ)

Varangtip Kuwutiyakorn

 พ.ญ.วรางค์ทิพย์ คูวุฒยากร

Shanika Kosarat

 พ.ญ.ฌานิกา โกษารัตน์

Satit Manopunya

 นพ. สาธิษฐ์ มะโนปัญญา

Mallika Pomrop

 พญ.มัลลิการ์ ป้อมรบ

สาขาวิชาประสาทวิทยา

Kamornwan Katanyuwong

 พ.ญ. กมรวรรณ กตัญญูวงศ์

Chinnuwat Sanguansermsri

 น.พ. ชินณุวัฒน์ สงวนเสริมศรี

Nattarujee Wiwattanadittakul

 พ.ญ. ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

Peninnah Oberdorfer

 พ.ญ. เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์

Tavitiya Sudjaritruk

 พ.ญ. ทวิติยา สุจริตรักษ์

Sipang Pangprasertkul

 พ.ญ. สิปาง ปังประเสริฐกุล

สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน และโรคข้อ

Muthita Trakultivakorn

 พ.ญ. มุทิตา ตระกูลทิวากร (อาจารย์พิเศษ)

Mongkol  Lao-araya

 น.พ. มงคล เหล่าอารยะ

สาขาวิชาโรคผิวหนัง

Chulabhorn Pruksachatkun

 พ.ญ. จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ       (อาจารย์พิเศษ)

Nattaporn Thongngam

 พ.ญ. ณัฐพร  ทองงาม

สาขาวิชาโลหิตวิทยา

Pimlak  Charoenkwan

 พ.ญ. พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ

Rungrote natesirinilkul

 น.พ.รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล

Lalita Sathitsamitphong

 พ.ญ.ลลิตา สาธิตสมิตพงษ์

Chane Choedamphai

 นพ.เจน เจิดอำไพ

สาขาวิชาโรคไต

Sauwalak Opastirakul

 พ.ญ. เสาวลักษณ์ โอภาสถิรกุล (อาจารย์พิเศษ)

Wattana Chartapisak

 น.พ. วัฒนา ชาติอภิศักดิ์

Nattaporn Hongsawong

 พ.ญ. ณัฐพร หงษาวงษ์

สาขาวิชาโภชนศาสตร์

พ.ญ.กุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี

 พ.ญ.กุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี

สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์

Maliwan Tengsujaritkul

 พ.ญ.มะลิวัลย์ เต็งสุจริตกุล

สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

พ.ญ.วัชรีวรรณ สนธิชัย

 พ.ญ.วัชรีวรรณ สนธิชัย

สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต

Theerapon Jariyasakoolroj

 น.พ. ธีรพล  จริยะสกุลโรจน์

 

Our Vision

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473

   
  Facebook for Pediatrics