เจ้าหน้าที่ธุรการ

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

001
นส.วนวีณา ณ เชียงใหม่
เลขาภาคฯ
พนักงานปฏิบัติงาน
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
002
นส.โสภา ปัญญาเจริญ
พนักงานปฏิบัติงาน
(นักวิชาการศึกษา)
 
 
 
 

 

ลูกจ้างประจำ

002


นายวรณัณ  ขันทะมัง
(พนักงานช่วยการพยาบาล)
 
 
 
 

 

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)


นส.พัชรินทร์  บุญมา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ)
Darin.jpg
นส.ดาริน  แก้วกุลศรี
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(นักวิชาการศึกษา)
 
Sontaya.JPG
นส.สนธยา  พระก่ำ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานธุรการ)
 
นางรุ่งนภา บุญเกิดไวย์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ)
002
นายทีวาทร  เกียรติบดีสุข
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

 

นส.วันวิสาข์  บุญทา
พนักงานบริการทั่วไป (คนงาน)

นายกฤษดา  พุ่งหล้า
พนักงานบริการทั่วไป (คนงาน)
 

นางสาวกษมาวรรณ  ยาวิลาศ
พนักงานบริการทั่วไป (คนงาน)
 
 


 

Our Vision

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473

   
  Facebook for Pediatrics