การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (CME)

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ มีชื่อย่อว่า ศ.น.พ. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Center for Continuing Medical Education" มีชื่อย่อว่า CCME ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง ของแพทย์นี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้คงไว้ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม "การศึกษาต่อเนื่อง" หมายความว่า การศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพให้อยู่ในระดับตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และหมายความรวมถึงกิจกรรมใดๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อไปประยุกต์ใช้ใน
การแพทย์และสาธารณสุขได้

 

ข้อบังคับแพทยสภา

ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2550

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.http://www.ccme.or.th/home
 

 

 

 

Our Vision

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473

   
  Facebook for Pediatrics