การบริการให้การตรวจ วินิจฉัย รวมถึงการรักษาต่างๆ ดังต่อไปนี้


 

 1. บริการตรวจผู้ป่วยนอก  ให้การตรวจ วินิจฉัย และการรักษาติดตามผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทุพโภชนาการ (Malnutrition) กลุ่มโรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ (Feeding and eating disorders) กลุ่มโรคเรื้อรังที่ต้องการอาหารเฉพาะโรคเฉพาะราย (Modular formula) และผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน (Overweight and obesity)  ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก  ในเวลาราชการ
  คลินิกเด็ก วัน เวลา สถานที่
  โภชนาการ จันทร์ 9.00 – 12.00 น.  - ห้องตรวจ  ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์
 2. รับปรึกษา การให้โภชนบำบัดผู้ป่วยเด็กกลุ่มโรคต่าง ๆ ที่มีปัญหาด้านโภชนาการทั้งในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ
 3. รับประเมิน ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ผู้ป่วยเด็กได้รับในแต่ละวัน บริการการตรวจประเมินสัดส่วนร่างกาย (Body composition analysis)
 4. ส่งเสริมและปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยพยาบาลวิชาชีพ
 

ติดต่อเรา

   สาขาวิชาโภชนศาสตร์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 โทร 053- 946477 (อาจารย์กุลนิภา)

   อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Our Vision

Contact Us

 • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
  คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
   
 • โทรศัพท์  053-935413-15, 053-936473

   
  Facebook for Pediatrics