วิสัยทัศน์

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นการผลิตผลงานด้านวิชาการที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ค่านิยม

ให้การเคารพผู้อาวุโส และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

พันธกิจ

– มีภาระหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนวิชาปรสิตวิทยาด้วยวิทยาการที่ทันสมัย

– มีงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ

– ให้บริการด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล และเพื่อสนองความต้องการของสังคม

– ดำเนินการประกันคุณภาพให้เข้มแข็ง

สมรรถนะหลัก

– คณาจารย์มีศักยภาพในการวิจัยสูงด้านปรสิตวิทยา

– สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการ

ประวัติความเป็นมา

          ภาควิชาปรสิตวิทยาเดิมเป็นหน่วยปาราสิตวิทยา อยู่กับแผนกพยาธิวิทยาของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปีพุทธศักราช 2507 รัฐบาลได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่จึงได้โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ซึ่งในขณะนั้นยังมีเพียง 12 แผนกวิชา ต่อมาในปีพ.ศ. 2511 หน่วยปาราสิตวิทยาได้ยกฐานะเป็นภาควิชาปาราสิตวิทยาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามมติสภาการศึกษาแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประยุทธ ฐิตะสุต เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก และต่อมาในปี พ.ศ. 2534 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อภาควิชาปาราสิตวิทยา เป็นภาควิชาปรสิตวิทยา

Contact