1

หลักสูตร

  • หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร               36      หน่วยกิต
  • หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

  • 317797 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท   36    หน่วยกิต

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

2. เข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองที่คณะหรือ มหาวิทยาลัยจัด ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา

3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม กลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีการจดสิทธิบัตรตาม ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

4. รายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมภาควิชา ทุกภาคการศึกษา

5. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ ของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค การศึกษา

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย    ภาษาอังกฤษ

2. นักศึกษาอาจเลือกเรียนบางวิชาเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนํา โดยลงทะเบียน แบบ visitor (V)

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

317799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท     12     หน่วยกิต

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย    ภาษาอังกฤษ

2. ตามเงื่อนไขของภาควิชา 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา

2. เข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองที่คณะหรือ มหาวิทยาลัยจัด ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา

3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อย ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุม วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาโดยมีนักศึกษาเป็น ชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่องหรือมีการจดสิทธิบัตรตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

4. รายงานความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ต่อที่ประชุมภาควิชา ทุกภาคการศึกษา

5. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบ ของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค การศึกษา

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง สาขาวิชาปรสิตวิทยา (พ.ปร. 317…..)

Contact