คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พัฒนาแบบบันทึกสุขภาพโควิด 19 สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศเฝ้าระวังที่มีการระบาดของโรคโควิด 19

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาแบบบันทึกสุขภาพโควิด 19 แบบ 3 ภาษา สำหรับคนไทยและนักเดินทางต่างชาติจากประเทศเฝ้าระวังที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 หรือผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งปัจจุบันมีการนำไปใช้ติดตามคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รวมทั้งส่วนกลางนำไปใช้ติดตามผู้เดินทาง ที่ลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่