ทำเนียบศิษย์เก่า ทำเนียบศิษย์เก่า

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก

ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 - 2564 มีจำนวนทั้งหมด 44 คน

รหัส 4667010

นางสาวอนุลักษณ์ จันทร์คำ

สำเร็จปีการศึกษา 2549

รหัส 4667013

นางสาวเบญจวรรณ ตื้อตัน

สำเร็จปีการศึกษา 2549

รหัส 4667005

นายดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์

สำเร็จปีการศึกษา 2550

รหัส 4667006

นางสาวนพวรรณ บุญชู

สำเร็จปีการศึกษา 2550

รหัส 4667009

นางสาวสิริสุดา สิริวัฒนารังษี

สำเร็จปีการศึกษา 2550

รหัส 4667012

นางสาวธารินี ไชยวงศ์

สำเร็จปีการศึกษา 2551

รหัส 4667014

นายวรโชติ บุญศรีวงศ์

สำเร็จปีการศึกษา 2551

รหัส 4867002

นางสาวรัชฎาวรรณ เงินกลั่น

สำเร็จปีการศึกษา 2553

รหัส 4867011

นางสาวอติพร แซ่อึ้ง

สำเร็จปีการศึกษา 2553

รหัส 500751011

นายวสิทธิพร สุวรรณมิตร

สำเร็จปีการศึกษา 2553

รหัส 4867012

นางสาวจินตนา ยาโนละ

สำเร็จปีการศึกษา 2554

รหัส 490751005

นายกิตติคุณ หมู่พยัคฆ์

สำเร็จปีการศึกษา 2554

รหัส 490751007

นางสาวภควดี สมหวัง

สำเร็จปีการศึกษา 2554

รหัส 490751013

นายสรวัฒน์ ทองสงวน

สำเร็จปีการศึกษา 2554

รหัส 4667015

นายปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล

สำเร็จปีการศึกษา 2555

รหัส 520751023

นางสาวศรีวตาภรณ์ ส.สุวรรณ์

สำเร็จปีการศึกษา 2557

รหัส 520751028

นายกฤษณะ ตาอ้าย

สำเร็จปีการศึกษา 2557

รหัส 540751004

นายวิชัย ศรีสุขา

สำเร็จปีการศึกษา 2557

รหัส 540751006

นางสาวศิริพรรณ ส่งสวัสดิ์เกียรติ

สำเร็จปีการศึกษา 2557

รหัส 510751016

นางสาวธันวดี คล่องแคล่ว

สำเร็จปีการศึกษา 2558

รหัส 510751018

นายสุริยา เพลินทรัพย์

สำเร็จปีการศึกษา 2558

รหัส 540751005

นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร

สำเร็จปีการศึกษา 2558

รหัส 530751042

นางสาวเบญจรัตน์ พัฒนวิบูลย์

สำเร็จปีการศึกษา 2559

รหัส 540751026

นางสาวดนิตา จำปาแก้ว

สำเร็จปีการศึกษา 2559

รหัส 540751003

นายเพ็ชรบูรณ์ พูลผล

สำเร็จปีการศึกษา 2560

รหัส 540751007

นางสาวขวัญกมล ลิ้มโสภาธรรม

สำเร็จปีการศึกษา 2560

รหัส 540751008

นางสาวนารินทร์ สนธิกัณย์

สำเร็จปีการศึกษา 2560

รหัส 550751004

นางสาววัชราทิพย์ เด็ดขาด

สำเร็จปีการศึกษา 2560

รหัส 530751051

นางสาวรุ่งตะวัน เมืองมูล

สำเร็จปีการศึกษา 2561

รหัส 540751029

นางสาวอาภาภรณ์ จันทร์แสง

สำเร็จปีการศึกษา 2561

รหัส 550751002

นางสาวสุดธิดา สุวรรณยศ

สำเร็จปีการศึกษา 2561

รหัส 550751003

นายเจษฎา ไทรงามสุข

สำเร็จปีการศึกษา 2561

รหัส 550751005

นายเวชพิสิฐ จันทร์มล

สำเร็จปีการศึกษา 2561

รหัส 550751051

นางสาวจิตรวดี อินธิราช

สำเร็จปีการศึกษา 2561

รหัส 560751015

นางสาวชญานิศ เหมพลชม

สำเร็จปีการศึกษา 2561

รหัส 560751016

นายภัทรพล เขมรัตน์ตระกูล

สำเร็จปีการศึกษา 2561

รหัส 560751017

นางสาวสุจิรา สุทธนะ

สำเร็จปีการศึกษา 2561

รหัส 560751022

นายสงบ สนิท

สำเร็จปีการศึกษา 2561

รหัส 580755801

Miss Rusdiyah sudirman made ali

สำเร็จปีการศึกษา 2561

รหัส 570751021

นางสาวนุชพิชา อินต๊ะขัน

สำเร็จปีการศึกษา 2562

รหัส 580751009

นางสาวธนารีย์ พานิชกุล

สำเร็จปีการศึกษา 2563

รหัส 580751010

นางสาวปรินทร์ญา วิไล

สำเร็จปีการศึกษา 2563

รหัส 580751016

นายกิตติภัทร อุปาลี

สำเร็จปีการศึกษา 2563

รหัส 580751015

นางสาวจุฑารัตน์ เสมอใจ

สำเร็จปีการศึกษา 2564

สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 - 2564 มีจำนวนทั้งหมด 44 คน
Contact