ทำเนียบศิษย์เก่า ภาควิชาปรสิตวิทยา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท

ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 - 2564 มีจำนวนทั้งหมด 50 คน

รหัส 22207301

นายพงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ

สำเร็จปีการศึกษา 2524

รหัส 25207301

นายวันชัย มาลีวงษ์

สำเร็จปีการศึกษา 2527

รหัส 3227301

นางสาวเบญจวรรณ ถูกอย่าง

สำเร็จปีการศึกษา 2534

รหัส 3427301

นางสาวภควดี สุทธจิต

สำเร็จปีการศึกษา 2536

รหัส 3527301

นางสาวนริศรา สุวรรณ

สำเร็จปีการศึกษา 2536

รหัส 3527304

นางสาววลีรัตน์ ลายประดิษฐกร

สำเร็จปีการศึกษา 2537

รหัส 3527303

นายเพ็ชรบูรณ์ พูลผล

สำเร็จปีการศึกษา 2538

รหัส 3727302

นายสุเทพ ฟองศรี

สำเร็จปีการศึกษา 2540

รหัส 3727303

นายอดุลย์ศักดิ์ วิจิตร

สำเร็จปีการศึกษา 2540

รหัส 3727305

นางสาวปิยนาถ ขาวละออ

สำเร็จปีการศึกษา 2541

รหัส 3827302

นางสาวอัญชลี ด่านตระกูล

สำเร็จปีการศึกษา 2541

รหัส 4127302

นายธีรยุทธ สุนทราวิฑูร

สำเร็จปีการศึกษา 2544

รหัส 4227301

นายฑูรย์ ประวัง

สำเร็จปีการศึกษา 2544

รหัส 4227302

นาวสาวสิริสุดา เลิศทำนองธรรม

สำเร็จปีการศึกษา 2544

รหัส 4127304

นางสาววัชรี คงรัตน์

สำเร็จปีการศึกษา 2545

รหัส 4327303

นางสาวอนุลักษณ์ จันทร์คำ

สำเร็จปีการศึกษา 2545

รหัส 4327304

นายดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์

สำเร็จปีการศึกษา 2545

รหัส 4327305

นางสาวนพวรรณ บุญชู

สำเร็จปีการศึกษา 2545

รหัส 4327306

นางสาวกฤติยา แย้มเนียม

สำเร็จปีการศึกษา 2546

รหัส 4427301

นายวรโชติ บุญศรีวงศ์

สำเร็จปีการศึกษา 2546

รหัส 4427302

นางสาวธารินี ไชยวงศ์

สำเร็จปีการศึกษา 2546

รหัส 4427304

นางสาวเบญจวรรณ ตื้อตัน

สำเร็จปีการศึกษา 2546

รหัส 4427303

นางสาวบุญถนอม มูนเมืองแสน

สำเร็จการปีการศึกษา 2547

รหัส 4427303

นางสาวบุญถนอม มูนเมืองแสน

สำเร็จการปีการศึกษา 2547

รหัส 4427305

นางสาวรุ่งกานต์ เมธานิติกร

สำเร็จการปีการศึกษา 2548

รหัส 4527302

นายกิตติชัย คำสุข

สำเร็จการปีการศึกษา 2548

รหัส 4527303

นางสาวดวงหทัย ศรีภักดี

สำเร็จปีการศึกษา 2548

รหัส 4627011

นายดนา ไชยสิทธิ์

สำเร็จปีการศึกษา 2548

รหัส 4627023

นายนิรันดร์ อิทธิพลปัญญา์

สำเร็จปีการศึกษา 2548

รหัส 4627030

นางสาวภควดี สมหวัง

สำเร็จปีการศึกษา 2548

รหัส 4627047

นายสิตพร สิงห์แหลม

สำเร็จปีการศึกษา 2548

รหัส 4627012

นางสาวดรุณา จำปาแก้ว

สำเร็จปีการศึกษา 2549

รหัส 4727014

นางสาวมนต์สุดา สุวรรณมาลี

สำเร็จปีการศึกษา 2549

รหัส 4727020

นายสิทธิพร สุวรรณมิตร

สำเร็จปีการศึกษา 2549

รหัส 4827047

นายสรวิชญ์ อุปคุตฆ์

สำเร็จการปีการศึกษา 2550

รหัส 490731027

นางสาวณฐยา สัทธานนท์

สำเร็จปีการศึกษา 2552

รหัส 510731035

นางสาวจิตรวดี อินธิราช

สำเร็จการปีการศึกษา 2554

รหัส 530731043

นายสงบ สนิท

สำเร็จการปีการศึกษา 2555

รหัส 540731076

Mr.Steven Andy Stenhouse Jr.

สำเร็จการปีการศึกษา 2556

รหัส 530731061

นายรักพงศ์ แสงหงษ์

สำเร็จการปีการศึกษา 2557

รหัส 540731041

นางสาวจุฑารัตน์ เสมอใจ

สำเร็จปีการศึกษา 2557

รหัส 550731035

นายกรวัฒน์ อรรถโสภา

สำเร็จการปีการศึกษา 2557

รหัส 550731039

นางสาวนุชพิชา อินต๊ะขัน

สำเร็จปีการศึกษา 2557

รหัส 550731040

นางสาวเสาวนีย์ ชำนาญยา

สำเร็จการปีการศึกษา 2558

รหัส 550731038

นางสาวนนทวรรณ  ชูวรรธนะปกรณ์ 

สำเร็จปีการศึกษา 2559

รหัส 570731024

นางสาวชลลดา มะโน

สำเร็จปีการศึกษา 2559

รหัส 560731026

นางสาวจริญญา แสงขันตรี

สำเร็จปีการศึกษา 2560

รหัส 560731029

นางสาวสุธิดา สงวน

สำเร็จปีการศึกษา 2560

รหัส 560731061

นางสาวพัชมน สอนอุ่น

สำเร็จปีการศึกษา 2560

รหัส 590731036

นายวัชระ  จาตุวัฒนา

สำเร็จปีการศึกษา 2562

สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 - 2564 มีจำนวนทั้งหมด 50 คน​
Contact