ติดต่อภาควิชาปรสิตวิทยา

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั้น 5 อาคารMD 110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

โทรศัพท์ 053-935342

ติดต่อภาควิชาฯ

Contact