การตรวจเลือด

คนที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิตหรือน้ำเหลือง เช่น มาลาเรีย ฟิลาริเอซิส จะตรวจพบเชื้อในเลือด

 

สิ่งส่งตรวจ :ฟิล์มเลือดหนา เกลี่ยให้ได้ขนาด 1x 1 ซม., :เลือด 1 มิลลิลิตร ใส่สารกันเลือดแข็ง

  • ฟิล์มหนา ย้อม Giemsa เพื่อตรวจหามาลาเรียและฟิลาเรีย
  • ฟิล์มบาง ย้อม Giemsa เพื่อตรวจหามาลาเรีย
  • Knott’s concentration technique เพื่อตรวจหาฟิลาเรีย (เฉพาะกรณีพิเศษ ควรติดต่อภาควิชาก่อนส่งตัวอย่าง)

 

ภาพจาก : https://dlg7f0e93aole.cloudfront.net/wp-content/uploads/blood-750×450.gif
Contact