การตรวจอุจจาระ

 

คนที่มีการติดเชื้อปรสิตหรือหนอนพยาธิในลำไส้ ตับ ปอด สามารถมารับการตรวจวินิจฉัยได้โดยตรวจอุจจาระ ปริมาณอุจจาระที่ส่งตรวจควรมีขนาดอย่างน้อยเท่ากับหัวแม่มือและใส่ในภาชนะที่สะอาด ไม่มีปัสสาวะปะปน

สิ่งส่งตรวจ :อุจจาระ

  • วิธีตรวจแบบ Wet smear เพื่อหาเชื้อปรสิตในลำไส้
  • วิธีการตรวจแบบทำให้เข้มข้นโดยใช้ formalin ether เพื่อหาเชื้อปรสิตในลำไส้
  • การย้อมสี acid fast เพื่อตรวจหา Cryptosporidium, Isospora และ Cyclospora 
  • การย้อมสี chromatrope เพื่อตรวจหา Microsporidium (เฉพาะกรณีพิเศษ ควรติดต่อภาควิชาก่อนส่งตัวอย่าง)
  • การเพาะเลี้ยงปรสิตบนอาหารวุ้นสำหรับพยาธิสตรองจีลอยด์ (เฉพาะกรณีพิเศษ ควรติดต่อภาควิชาก่อนส่งตัวอย่าง)

 

ภาพจาก https://www.kkh.go.th/center-clinics/medical-technologist/

Contact