การออกเสียงจากหลอดอาหารของผู้ไร้กล่องเสียง

ผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง แบ่งได้เป็น2 กลุ่ม

กลุ่มที่เป็นไม่รุนแรงมาก หลังการผ่าตัดจะสามารถพูดได้ แต่กลุ่มที่เป็นมากจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมดเพื่อรักษาชีวิต  หลังการผ่าตัดผู้ป่วยอาจจะไม่สามารถพูดได้ดังเดิม  จึงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการพูด

วิธีการพูดของผู้ป่วยดังกล่าวที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลายวิธี คือ การพูดโดยใช้หลอดอาหาร  การพูดโดยใช้เครื่อช่วยพูด และการพูดโดยใช้หลอดลมและหลอดอาหาร

วิธีการพูดทั้งหมดนี้การพูดโดยใช้หลอดอาหารนับว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ต้องฝึก ผู้ป่วยจะต้องเรียนรู้วิธีการฝึกทำให้เกิดเสียงจากหลอดอาหาร ดังนั้นจึงเกิดความร่วมมือระหว่างภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้