บุคลากร ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

รศ.พญ.กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ

หัวหน้าภาควิชา
รองศาสตราจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

kannika.r@cmu.ac.th

053-935562

รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ

รองหัวหน้าภาควิชา
รองศาสตราจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

nuntiga.s@cmu.ac.th

5562,5565

รศ.นพ.พิชิต สิทธิไตรย์

รองศาสตราจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

pichit.sittitrai@cmu.ac.th

รศ.พญ.สุวิชา แก้วศิริ

รองศาสตราจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

suwicha.kaewsiri@cmu.ac.th

5562,5565

รศ.พญ.สายสวาท ไชยเศรษฐ

รองศาสตราจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

saisawat.c@cmu.ac.th

5562

รศ.พญ.ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์

รองศาสตราจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

sanathorn.c@cmu.ac.th

ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

charuk.han@cmu.ac.th

5562-3

ผศ.พญ.ดนยรัตน์ บุญเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

donyarat.r@cmu.ac.th

ผศ.นพ.หาญพล ขลิบเงิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

hanpon.k@cmu.ac.th

อ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์

อาจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

tanyathorn.t@cmu.ac.th

อ.พญ.ชนิศา พรชัยสกุลดี

อาจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

chanisa.p@cmu.ac.th

35562

อ.นพ.ฐาปณัฐ อริยานนท์

อาจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

tapanut.a@cmu.ac.th

อ.พญ.สุชัญญา สิทธิรังสรรค์

อาจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

suchanya.s@cmu.ac.th

อ.นพ.วีรชัย วัชรัตน์ศิริยุทธ

อาจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

weerachai.w@cmu.ac.th

อ.นพ.ฉัตรดนัย อัครภาส

อาจารย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ.ธิดารัตน์ โบว์วงศ์ประเสริฐ

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

thidarat.boh@cmu.ac.th

พญ.พรรณรัตน์ บุษยพรรณพงศ์

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

pannarat.bu@cmu.ac.th

พญ.ชัญญานุช ศรีสุนทรพาณิชย์

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

chanyanuch.sri@cmu.ac.th

พญ.นาภิชา สุไพที

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

napicha.s@cmu.ac.th

พญ.ศศิพิมพ์ ชัยสวัสดิ์

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

sasipim.c@cmu.ac.th

พญ.ทักษิณาวดี รัตนายน

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

taksinawadee.rat@cmu.ac.th

นพ.เมธัส เทสาภิรัติ

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

methas.tes@cmu.ac.th

พญ.กุลนิดา ไตรตระหง่าน

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

kunnida.tri@cmu.ac.th

พญ.อรพรรณ เสงี่ยมพร

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

orapan.sa@cmu.ac.th

พญ.ภาคินี ลีศิริโสภา

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

phakhinee.lee@cmu.ac.th

นพ.ธีรภัทร นวตระกูลพิสุทธิ์

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

theerapat.n@cmu.ac.th

พญ.สิริณ กังสนารักษ์

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

sirin.ka@cmu.ac.th

พญ.พิชชา ตันสุวรรณนนท์

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

pichcha.t@cmu.ac.th

พญ.อภิสรา พั่ววงษ์แพทย์

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

apisara.ph@cmu.ac.th

พญ.วิชญาพร จันทร์ฟุ้ง

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

vichayaporn.c@cmu.ac.th

นพ.ดนุสรณ์ รัตนพล

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

danusorn.rut@cmu.ac.th

พญ.ดาวนภา อังกีรัตน์

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

daownapa.a@cmu.ac.th

นพ.นวัต พิทักษ์ธีระธรรม

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

nawat.pit@cmu.ac.th

พญ.พัทธ์ธีรา รุ่งเรืองสาร

แพทย์(นายแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

pattira.rung@cmu.ac.th

นส.อัญชลี วรรณกอง

พยาบาล

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

anchalee.wannakong@cmu.ac.th

นส.วลีรัตน์ ทาทะวงค์

พยาบาล

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

weleerat.t@cmu.ac.th

36699

นส.ภัณฑิรา มาตยาบุญ

นักเทคนิคการแพทย์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

phuntira.m@cmu.ac.th

นางชม้ายมาศ ชินรัตน์

พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

chamaimat.ch@cmu.ac.th

5746

นส.หทัยกาญจน์ ตุ่นคำ

นักจัดการงานทั่วไป

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

hathaikarn.t@cmu.ac.th

5562

นส.พิชฌญานันท์ นามัง

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

pitchayanan.namung@cmu.ac.th

นายจิรภัทร ตามั่น

พนักงานบริการทั่วไป(คนงาน)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

jirapat.t@cmu.ac.th

5692

นายบัณฑิต เจียมสกุล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พนักงานธุรการ)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

bandit.j@cmu.ac.th

5562,5569

นส.เยาวลักษณ์ อินวัน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

yaowalak.in@cmu.ac.th

053936696

นส.ปิยะรัตน์ จิตรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

piyarat.j@cmu.ac.th

053936696

นายนัติไชยยันต์ ทวีศักดิ์

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

natchaiyant.t@cmu.ac.th

นางเข็มทอง ศรีคำหล้า

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

khemthong.sricomhla@cmu.ac.th

นส.ฐิตา ฉันทโชติ

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

thita.c@cmu.ac.th