แบบประเมินต่างๆ

หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนภาควิชาจักษุวิทยา(ปีการศึกษา 2565)

คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาสาขาจักษุวิทยา

(คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยาที่ 6/2565)

อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส ที่ปรึกษา
รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ ที่ปรึกษา
รศ.พญ.ประภัสสร  ผาติกุลศิลา ที่ปรึกษา
ศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต ที่ปรึกษา
รศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒิยากร ที่ปรึกษา
รศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล ประธานการฝึกอบรม
รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา รองประธานการฝึกอบรม
รศ.พญ.จุฬาลักษณ์  ตั้งมั่นคงวรกูล กรรมการ
รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ กรรมการ
ศ.ดร.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์ กรรมการ
ผศ.นพ.ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา กรรมการ
ผศ.พญ.อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา กรรมการ
ผศ.นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย กรรมการ
ผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร กรรมการ
รศ.พญ.ลินดา หรรษภิญโญ กรรมการ
ผศ.พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์ กรรมการ
อ.พญ.อทิตยา อภิวรรธกกุล กรรมการ
อ.พญ.อรณิสา นาเนกรังสรรค์ กรรมการ
อ.นพ.พิชญ์ อุปพงศ์ กรรมการ
อ.พญ.พิชญา กุลนิวัฒเจริญ กรรมการ
หัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน กรรมการ
รองหัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน กรรมการ
เลขานุการภาควิชาจักษุวิทยา เลขานุการ

thTH

อัปเดตล่าสุด 11 มกราคม 2024 เวลา 15:20