หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาจักษุวิทยา
(Higher Graduate Diploma Program in Clinical Sciences in Ophthalmology)

คณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา และ คณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาจักษุวิทยา

(คำสั่งภาควิชาจักษุวิทยาที่ 7/2562)

อ.นพ.มาโนช โชคแจ่มใส ที่ปรึกษา
รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา ที่ปรึกษา
รศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒิยากร ที่ปรึกษา
รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา ประธานการฝึกอบรม
ผศ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคง รองประธานการฝึกอบรม
ผศ.นพ.ณวัฒน์ วัฒนชัย กรรมการ
ผศ.พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล กรรมการ
หัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน กรรมการ
รองหัวหน้าแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน กรรมการ
เลขานุการภาควิชาจักษุวิทยา เลขานุการ

เอกสารประกอบการสอน ป.บัณฑิตชั้นสูง

PHO I: concept & strategy ศ.พญ. สมสงวน อัษญคุณ 04/10/66
PHO II: Study Design & Epidemiologic ศ.พญ. สมสงวน อัษญคุณ 29/01/64
PHO IV: Evidence-Based Eye Care ศ.พญ. สมสงวน อัษญคุณ 29/01/64
Photoablation. ศ.พญ. สมสงวน อัษญคุณ 21/01/64
Cytomegalovirus Endotheliitis ผศ.พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล 15/07/64
Improving the treatment outcomes of ocular infections ผศ.พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล 15/07/64

รายละเอียด มคอ.3 ของแต่ละกระบวนวิชา(ปีการศึกษา2561)

พ.จษ.721(315721) – Fundamental in Ophthalmology
พ.จษ.722(315722) – Clinical in Ophthalmology
พ.จษ.723(315723) – Clinical practice in Ophthalmology1
พ.จษ.724(315724) – Clinical practice in Ophthalmology2
พ.จษ.725(315725) – Advance in Ophthalmology


รายละเอียด มคอ.3 ของแต่ละกระบวนวิชา(ปีการศึกษา2560)

พ.จษ.721(315721) – Fundamental in Ophthalmology
พ.จษ.722(315722) – Clinical in Ophthalmology
พ.จษ.723(315723) – Clinical practice in Ophthalmology1
พ.จษ.711(315711) – External Eye Disease and Cornea
พ.จษ.712(315712) – Intraocular Inflammation and Uveitis
พ.จษ.713(315713) – Glaucoma
พ.จษ.714(315714) – Lens and Cataract Surgery
พ.จษ.715(315715) – Neuro Ophthalmology
พ.จษ.716(315716) – Retina and Vitreous
พ.จษ.717(315717) – Ophthalmic Surgery
พ.จษ.718(315718) – Update on Ophthalmology


รายละเอียด มคอ.3 ของแต่ละกระบวนวิชา(ปีการศึกษา2559)

พ.จษ.701(315701) – Medical Ophthalmology
พ.จษ.702(315702) – Fundamentals and Principles of Ophthalmology
พ.จษ.703(315703) – Ophthalmic Optics, Refraction and Contact Lens
พ.จษ.704(315704) – Ophthalmic Pathology and Intraocuar Tumors
พ.จษ.705(315705) – Ethics in Ophthalmology
พ.จษ.706(315706) – Computer in Ophthalmology
พ.จษ.707(315707) – Public Health Ophthalmology
พ.จษ.708(315708) – Pedriatics Ophthalmology
พ.จษ.709(315709) – Ocular Motility and Strabismus
พ.จษ.710(315710) – Orbit, Eyelids and Lacrimal System
พ.จษ.711(315711) – External Eye Disease and Cornea
พ.จษ.712(315712) – Intraocular Inflammation and Uveitis
พ.จษ.713(315713) – Glaucoma
พ.จษ.714(315714) – Lens and Cataract Surgery
พ.จษ.715(315715) – Neuro Ophthalmology
พ.จษ.716(315716) – Retina and Vitreous
พ.จษ.717(315717) – Ophthalmic Surgery
พ.จษ.718(315718) – Update on Ophthalmology


thTH

อัปเดตล่าสุด 29 มีนาคม 2024 เวลา 10:51