CLME 423 FUNDAMENTALS OF CLINICAL PRACTICE 2

กิจกรรมการเรียนการสอน

สอนโดยการบรรยายทั้งชั้นปี เวลา 1.5 ชั่วโมง
ฝึกปฏิบัติ ระยะเวลา 3 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม
อภิปรายซักถามจากอาจารย์ผู้สอน
ศึกษาจากเอกสารคำสอนและเอกสารอ้างอิงท้ายบท


เนื้อหาคำบรรยาย

แนวทางการตรวจระดับสายตารวมทั้งการบันทึกผล
หลักการของ direct ophthalmoscope
แนวทางและวิธีการตรวจจอตารวมทั้งข้อบ่งชี้ในการตรวจ

Download เอกสารการสอน

thTH

อัปเดตล่าสุด 8 กันยายน 2023 เวลา 13:12