งานวันวิจัยครั้งที่ 5 : 4 พ.ย. 2556

วันวิจัยครั้งที่ 5 : งานวันวิจัย ประจำปี 2556 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์) ครั้งที่ 5 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร มีการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่ง ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 พญ.อสมา วาณิชตันติกุล: Lidocaine Spray Compared With Submucosal Injection for Reducing Pain During Loop Electrosurgical Excision Procedure A Randomized Controlled Trial
  • รางวัลที่ 2 พญ.ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ : A Comparison of Maternal Anemia between HIV Infected Pregnant Women Receiving Zidovudine-based and Zidovudine-free Highly Active Antiretroviral Therapy
  • รางวัลที่ 3 นพ.เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร : Predicting factors for positive vaginal surgical margin following radical hysterectomy for stage IB1 carcinoma of the cervix
Read More

งานวันวิจัยครั้งที่ 6 : 29 ก.ย. 2557

วันวิจัยครั้งที่ 6 : งานวันวิจัย ประจำปี 2557 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์) ครั้งที่ 6 วันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร มีการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่ง ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 พญ.บงกช ชาครบัณฑิต: Comparison between Preterm Delivery Rates of HIV-infected Pregnant Women Receiving Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) Containing Protease Inhibitors (PIs) and HIV-infected Pregnant Women Receiving Zidovudine Monotherapy
  • รางวัลที่ 2 น.พ. เจษฎา ใจพรหม: Pregnancy outcomes among mothers at age of 15 years or less
  • รางวัลที่ 3 พ.ญ. ศศิวิมล ศรีสุโข: Adherence to Guidelines on the Diagnosis of Cephalo-pelvic Disproportion at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
Read More

งานวันวิจัยครั้งที่ 7 : 5 ต.ค. 2558

วันวิจัยครั้งที่ 7: งานวันวิจัย ประจำปี 2558 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์) ครั้งที่ 7 วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร มีการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย ก่อนไปนำเสนอที่ราชวิทยาลัยฯ ซึ่งปีนี้ผู้ที่นำเสนอได้ประทับใจคณะกรรมการสามลำดับแรกคือ พ.ญ. ลินลดา (จูน) พ.ญ. ธิติกาญจน์ (ส้มโอ) และ พ.ญ. ชลรส (หนาน)

Read More

งานวันวิจัยครั้งที่ 10 : 8 ต.ค. 2561

วันวิจัย” Research Day ครั้งที่ 10

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โดยอนุกรรมการด้านการวิจัยกล่าวรายงานการจัดงาน โดย รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ และกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน มีดังนี้
1. พญ.ทักษิณา ทินนา
2. พญ.วรรณพร สิงห์น้อย
3. พญ.หรัดปพร ปิยะเวชการ
4. นพ.สันติภาพ ศรีสมบูรณ์
5. นพ.สันต์ธีร์ ติยะธะ
6. พญ.ปวีณา พังสุวรรณ
7. พญ.ชลธิชา ตานา
8. นพ.ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น
9. นพ.วิศิษฐ์ จันทร์คุณาภาส
10. พ.ญ.ปรัชฐาวรรณ ทองนอก

Read More

งานวันวิจัยครั้งที่ 4 : 17 ก.ย. 2555

วันวิจัยครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์) และการนำเสนอโครงร่างการวิจัยของแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

Read More

งานวันวิจัยครั้งที่ 1 : 4 ต.ค. 2552

วันวิจัยครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ และ ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจัดให้มีวันวิจัย โดยให้แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทำมาระหว่างการฝึกอบรม

Read More

งานวันวิจัยครั้งที่ 3 : 17 ก.ย. 2554

วันวิจัยครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจัดให้มีวันวิจัย โดยให้แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทำมาระหว่างการฝึกอบรม

Read More