อาจารย์ปุยรับรางวัล Young Gynecologist Awards

อ.ปุย ได้รับรางวัล YGA 2022 และ First prize oral presentation ที่ 27th AOFOG in Bali Indonesia 2022

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปุย (กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ) ที่ได้รับรางวัล SS Ratnam Young Gynecologist Award (YGA) 2022 ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ระดับนานาชาติของ Asia & Oceania Federation of Obstetrics & Gynecology (AOFOG) นอกจากได้รับรางวัล one of the best 10  papers YGA แล้วยังได้รางวัลที่ 1 (first prize) ในการนำเสนอ oral presentation ที่ the YGA session เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่บาหลี ประเทศอินโดนเชีย (27th AOFOG in Bali Indonesia 2022)

Read More

รางวัลช้างทองคำ 2556 : อ.ชเนนทร์ อ.แป้ง

ภาควิชาขอแสดงยินดีกับ ร.ศ. นพ. ชนเนนทร์ วนาภิรักษ์ และ อ.พ.ญ. เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือรางวัลช้างทองคำประจำปี 2556 นับเป็นเกียรติและน่าอย่างยิ่งของภาควิชาสูติ-นรีเวช ที่อ.ชเนนทร์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ช้างทองคำ) และอ.แป้ง ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2557

Read More

อ.เฟื่องลดา : อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 ผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเฟื่องลดา ทองประเสริฐ จาก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเข้ารับมอบรางวัลจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read More

อ.ประภาพร : อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่นที่เป็นแบบอย่างทางคลินิก

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับร.ศ. ประภาพร สู่ประเสริฐ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ที่เป็นแบบอย่างทางคลินิก นับเป็นความภูมิใจของภาควิชาเป็นอย่างยิ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับอาจารย์อื่นๆ ทั้งคณะ สมกับที่อ.ทุ่มเทให้กับคนไข้ วิจัย และนักศึกษา มาชั่วชีวิต

Read More

อ.กิตติภัตรับรางวัลช้างทองคำ

รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น “ช้างทองคำ” หรือรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2552

Read More

เลี้ยงฉลองหลากหลายเรื่องน่ายินดี

เลี้ยงฉลองหลากหลายเรื่องน่ายินดี เลี้ยงส่งอาจารย์พฤหัสไปมีความก้าวหน้ารุ่งเรื่องที่ศิริราชฯ อาจารย์ต่าย อาจารย์ชเนนทร์ อาจารย์สายพิณ อาจารย์ฉลอง อาจารย์สุพัตรา มีความก้าวหน้าทางวิชาการและตำแหน่งหน้าที่การงาน

Read More