รศ. พญ. พรรณี ศิริวรรธนาภา, คุณรัตติยา เดชรัตนากร

ภาควิชาจัดงานร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์พรรณี และคุณรัตติยา ในวาระเกษียณอายุราชการ มีการแสดงนำเสนอประวัติด้วย presentation และมอบของที่ระลึก (ถึงคุณความดี ความเสียสละทุ่มเทที่ผ่านมาอย่างยาวนาน) วันที่ 19 กันยายน 2555

Read More

ศ. น.พ. ธีระพร วุฒยวนิช

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาฯ จัดงานรวมญาติ คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ พยาบาล ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ศ.นพ. ธีระพร วุฒยวนิช เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ณ. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ วันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 12.00 – 14.30 น.

Read More

ผศ. นพ. จำนง อุตวิชัย, คุณวรัญญา อิทธิพันธ์กุล

ภาควิชาจัดงานร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์จำนง และคุณวรัญญา ในวาระเกษียณอายุราชการ มีการแสดงนำเสนอชีวประวัติด้วย presentation และมอบของที่ระลึก (ถึงคุณความดี ความเสียสละทุ่มเทที่ผ่านมาอย่างยาวนาน) วันที่ 17 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Read More

ผศ. นพ. เฉลิมชาติ สุจริตรักษ์

ภาควิชาจัดงานร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เฉลิมชาติ ในวาระเกษียณอายุราชการ มีการแสดงนำเสนอชีวประวัติด้วย presentation และมอบของที่ระลึก (ถึงคุณความดี ความเสียสละทุ่มเทที่ผ่านมาอย่างยาวนาน) วันที่ 18 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Read More

รศ. นพ. ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล, คุณวราภรณ์ จันทรวงศ์

ภาควิชาจัดงานร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ชัยรัตน์ และคุณวราภรณ์ ในวาระเกษียณอายุราชการ มีการแสดงนำเสนอชีวประวัติด้วย presentation และมอบของที่ระลึก (ถึงคุณความดี ความเสียสละทุ่มเทที่ผ่านมาอย่างยาวนาน) วันที่ 21 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Read More

ผศ. นพ. ประโยชน์ จงอยู่สุข

ภาควิชาจัดงานร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ประโยชน์ ในวาระเกษียณอายุราชการ มีการแสดงนำเสนอชีวประวัติด้วย presentation และมอบของที่ระลึก (ถึงคุณความดี ความเสียสละทุ่มเทที่ผ่านมาอย่างยาวนาน)

Read More

ผ.ศ. น.พ. วิโรจน์ สหพงษ์

งานร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์วิโรจน์ สหพงษ์ ในวาระเกษียณอายุราชการ วันที่ 14 ตุลาคม 2548 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More

ผศ. นพ. สมพงษ์ คุณเลิศกิจ, รศ. พญ.สังวาลย์ รักษ์เผ่า

ภาควิชาจัดงานร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์สมพงษ์ และอาจารย์สังวาลย์ ในวาระเกษียณอายุราชการ มีการแสดงนำเสนอชีวประวัติด้วย presentation และมอบของที่ระลึก (ถึงคุณความดี ความเสียสละทุ่มเทที่ผ่านมาอย่างยาวนาน) วันที่ 19 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Read More