Menopausal Clinic
คลีนิกวัยทอง
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.00 -12.00 น.

ผู้ป่วยใหม่ เฉพาะวันศุกร์ เวลา 09.00 น.

ขั้นตอนการรับบริการ

ยื่นบัตรที่เวชระเบียนผู้ป่วยนอก
เข้าฟังการให้สุขศึกษาที่ห้องตรวจเบอร์ 5 อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 5
นัดตรวจ Mamography ที่หน่วยรังสีวินิจฉัย ชั้น 2 ศรีพัฒน์
ตรวจ EKG ที่ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(ข้างห้องยาเบอร์ 12)
Chest X-ray ที่ห้องเบอร์ 33
เจาะเลือด CBC, Glu, BUN, Cr, LFT, Lipid profiles ก่อนทำ Mamogram ตามนัด
ทำ Ultrasound ที่ห้องคลอด ชั้น 3 ตึก 7 ชั้น
นำผลการตรวจมาพบแพทย์เพื่อทำประวัติรับฮอร์โมน/ รับคำแนะนำ

ผู้ป่วยเก่า

ทุกจันทร์, ศุกร์ 08.00 -12.00 น. รับผู้ป่วยที่หมดประจำเดือนจากการผ่าตัด (Surgical Menopause)
วันพุธ 08.00 -12.00 น. รับผู้ป่วยที่หมดประจำเดือนตามธรรมชาติ (Physiological menopause)

ยื่นบัตรผู้ป่วยวัยทองที่ห้องตรวจเบอร์ 5 โดยไม่ต้องผ่านเวชระเบียน

คลินิกเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนตั้งครรภ์


ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่หญิง-ชาย เพื่อการเตรียมตัวก่อนสมรสหรือก่อนการตั้งครรภ์ เป็นการช่วยส่งเสริมให้หญิงชายพร้อมที่จะสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพมีความสุขในชีวิตการครองเรือน

สถานที่ :

ห้องตรวจเบอร์ 4 ชั้น 5 ตึกศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เวลาให้บริการ :

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.

การให้บริการ :

ให้การปรึกษาทางการแพทย์ และให้บริการตรวจร่างกายและการรับวัคซีน

ให้การปรึกษาด้านการปรับตัวต่อชีวิตคู่

ให้การปรึกษาด้านเพศ

ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการตั้งครรภ์และการคุมกำเนิด

ให้การปรึกษาแก่สตรีที่มีปัญหาโรคประจำตัวที่การตั้งครรภ์มีผลต่อโรคที่เป็นอยู่ ได้แก่ โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด์ โรคเอสแอลอี และอื่น ๆ

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.นพ.เฉลิมชาติ สุจริตรักษ์

รองศาสตราจารย์.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล

นางนันทนา มรกต พยาบาล

นางนริสา ศรีบัณฑิตมงคล พยาบาล

ขั้นตอนการมารับบริการ

ผู้มารับบริการทำบัตรหรือยื่นบัตรที่ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย ชั้น 1 ตึกศรีพัฒน์

ขึ้นมาที่ห้องตรวจเบอร์ 4 ชั้น 5 ตึกศรีพัฒน์ (ห้องฝากครรภ์)