พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดี มช., รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดี และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. รวมทั้งบุคลากร และประชาชนทั่วไป เฝ้ารับเสด็จฯ