วันมหิดล 24 กันยายน 2554 ทำบุญร่วมกันเป็นศิริมงคลกับชีวิตการเรียนแพทย์