วันวิจัย” Research Day ครั้งที่ 10

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โดยอนุกรรมการด้านการวิจัยกล่าวรายงานการจัดงาน โดย รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ และกล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน มีดังนี้
1. พญ.ทักษิณา ทินนา
2. พญ.วรรณพร สิงห์น้อย
3. พญ.หรัดปพร ปิยะเวชการ
4. นพ.สันติภาพ ศรีสมบูรณ์
5. นพ.สันต์ธีร์ ติยะธะ
6. พญ.ปวีณา พังสุวรรณ
7. พญ.ชลธิชา ตานา
8. นพ.ภาณุพันธุ์ หอมกรุ่น
9. นพ.วิศิษฐ์ จันทร์คุณาภาส
10. พ.ญ.ปรัชฐาวรรณ ทองนอก