งานรดน้ำดำหัวอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3 วันที่ 17 เมษายน 2556 เนื่องจากประชากรสูติฯของเรามากขึ้นกว่าทุกปี จึงย้ายที่จากทุกปีที่เราจัดกันที่ห้องเรียน 2 ของภาควิชาฯ ไปยังอาคารราชนครินทร์ อบอุ่น สงบสุข สิริมงคล เช่นเดิม