ภาควิชาฯ ต้อนรับอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอด (สามสาขา) จากราชวิทยาลัยสูติฯ ที่มาเยี่ยมสำรวจประเมินการฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก (น.พ. พัญญู พันธ์บูรณะ, พญ. รัตนา คำวิลัยศักดิ์, พอ. นพ. เพิ่มศักดิ์) เวชศาสตร์การเจริญพันธ์ (น.พ. วีระพล จันทร์ดียิ่ง, น.พ. กำธร พฤกษานานนท์) และมะเร็งนรีเวช (พ.ญ. สุวนิตย์, พ.ญ. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล, น.พ. กฤษฎา) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557