สัมมนาภาควิชาประจำปี 2559 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ในหัวข้อเรื่อง “INNOVATION” ซึ่งวันที่ 26 สิงหาคม จัดที่ภาควิชา ฯ มีการบรรยายเรื่อง e-evaluation (โดยอ. นพ. ธนวัฒน์ จากภาควิชาออร์โธ) medical records และการทำ workshop  “SIM MUM” วันที่ 27 สิงหาคม จัดที่รีสอร์ทเก๊าไม้ลานนา ได้มีการบรรยายเรื่อง แพทย์ปฏิมากร โดย ร.ศ. นพ. วิทยา ถิฐาพันธ์ (ศิริราช)  e-evaluation (โดยอ.ประไพ จากภาควิขากุมารฯ) และสัมมนา medical ethics (โดย อ. นิมิต มรกต)