สัมมนาประจำปี 2565 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ เก๊าไม้ล้านนา รีสอร์ท อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ในหัวข้อ”MEDCMU PMS : Individual OKRs” โดย ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา บรรยายในหัวข้อ “Design Thinking” 


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37