สัมมนาประจำปี 2563 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สวนสัตน์ เชียงใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2563 ในหัวข้อ”2020 IWISH : OKRs” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ ไปปรับใช้ในการดำเนินการของภาควิชา เพื่อให้สอดคล้องไปกับการดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ได้ วิทยากรโดย ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา หัวข้อ “OKRs คืออะไร” และ อ.พญ.ณัฐนิตา มัทวานนท์ หัวข้อ “OBGLA (OBGYN learn anywhere)” และ ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร หัวข้อ “Healthy program”


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37