สัมมนาประจำปี 2562 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อุทยานล้านนา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ในหัวข้อเรื่อง การสร้างแผนปฏิบัติการสำคัญตอบสนอง IWISH 2019 : Strategic Initiatives เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำแผนกลยุทธ์ IWISH แผนปฏิบัติการ เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ ไปปรับใช้ในการดำเนินการของภาควิชา เพื่อให้สอดคล้องไปกับการดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ได้ วิทยากรโดย ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์