สัมมนาประจำปี 2560 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ในหัวข้อเรื่อง “องค์กรคุณธรรม” โดยท่านรองคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ รักษาการแทน หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาฯ โดยมีหัวข้อสัมมนา ดังนี้ “ทำไมจึงต้ององค์กรคุณธรรม” โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ “ความสามัคคี” โดย รศ.พญ.สุปรียา วงษ์ตระหง่าน “ความมีวินัย” โดย ศ.นพ.ธีระ ทองสง “ความใส่ใจบริการ” รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ