งานสัมมนาประจำปี 2557 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมดาราเทวี จ. เชียงใหม่ ในหัวข้อการจัดการความรู้ในหน่วยงาน (Knowledge Management)