งานสัมมนาประจำปี 2555 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ. เชียงใหม่