วันวิจัยครั้งที่ 5 : งานวันวิจัย ประจำปี 2556 มีการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพทย์) ครั้งที่ 5 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร มีการประกวดนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่ง ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 พญ.อสมา วาณิชตันติกุล: Lidocaine Spray Compared With Submucosal Injection for Reducing Pain During Loop Electrosurgical Excision Procedure A Randomized Controlled Trial
  • รางวัลที่ 2 พญ.ภัทรามาส เลิศชีวกานต์ : A Comparison of Maternal Anemia between HIV Infected Pregnant Women Receiving Zidovudine-based and Zidovudine-free Highly Active Antiretroviral Therapy
  • รางวัลที่ 3 นพ.เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร : Predicting factors for positive vaginal surgical margin following radical hysterectomy for stage IB1 carcinoma of the cervix