วันวิจัยครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ และ ม.จ.อำนอร์สวัสดิ์-ศุภร ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาจัดให้มีวันวิจัย โดยให้แพทย์ใช้ทุน-แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ทำมาระหว่างการฝึกอบรม