รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ รับรางวัลบุคคลต้นแบบของกรมอนามัย ประจำปี พ.ศ.2554 โดยเข้ารับการประทานจากพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์