ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาฯ จัดงานรวมญาติ คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ พยาบาล ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ศ.นพ. ธีระพร วุฒยวนิช เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ณ. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ วันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 12.00 – 14.30 น.