งานร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์วิโรจน์ สหพงษ์ ในวาระเกษียณอายุราชการ วันที่ 14 ตุลาคม 2548 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่