ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการ T-HAT ข้ามเพศมีสุข และ สสส. ได้จัดการประชุมเวทีสุขภาพ เพื่อความหลากหลายทางเพศ LGBTQIA+FORUM  ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส พรีเมียร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสาวนาเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ การจัดคลินิกเพื่อรองรับผู้บริการทุกเพศ ทุกวัย การศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศ การข้ามเพศโดยใช้ฮอร์โมนอย่างถูกต้องทั้งในเด็กและผู้ใหญ่