การประชุมวิชาการประจำปี 2559 “ครั้งที่ 2” ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2019) : Advance Practice” ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37