การประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ครั้งที่ 3” ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2017) : Advanced Practice” ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37