การประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต (Early Life Nutrition Network)  เรื่อง “เบาหวานในมารดา โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต” โดยประธานเครือข่าย รศ.นพ.วิทยา ฐิถาพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่