การประชุมวิชาการประจำปี 2565 “ครั้งที่ 8” ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Chiang Mai Conferecne on OB&GYN (CCOG 2022) : The Guideline” ระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 โดยรูปแบบการประชุมเป็นแบบ onsite ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ online (tele conferecne) ร่วมกัน


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37