การประชุมวิชาการประจำปี 2564 “ครั้งที่ 7” ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Chiang Mai Conferecne on OB&GYN (CCOG 2021) : The Guideline” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรูปแบบการประชุมเป็นแบบ onsite ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ online (tele conferecne) ร่วมกัน


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37